Integritetspolicy för avtalskunder och besöksparkerare

Bolagets hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Insamling av personuppgifter och ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för vårt ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Ändamålet: Hyra ut parkeringsplatser, hantera kontrollavgifter, ersättningsärenden och felanmälningar

Citypark verksamhet kräver behandling av personuppgifter för att hantera ansökningar, erbjuda förhyrd parkeringsplats, avtalstecknande, hantering av passersystem, felanmälan eller övriga kundserviceärenden på kunds begäran.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Personuppgifter krävs för att Citypark ska kunna fullgöra åtaganden enligt hyresavtal.
I övrigt är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är den civilrättsliga lag som styr över parkering på tomtmark.

Behandlingar som utförs

• Hantering av personuppgifter genom Kundservice via telefon eller e-post.
• Identifikation
• Adressupplysning
• Kreditupplysning
• Avtalstecknande
• Fakturahantering och inkassohantering
• Hantering av kontrollavgifter
• Felanmälan
• Kvitton
• Övriga kundserviceärenden

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
• Betalningsinformation.
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, information om önskad parkeringsplats (t.ex. vald anläggning eller geografiskt område)
• Registreringsnummer

Lagringsperiod

När bolaget och kund ingår ett hyresavtal kommer personuppgifterna som finns på fakturan att lagras i sju år enligt bokföringslagen. Därefter raderas uppgifterna.

Kontrollavgifter: Avidentifieras ett år efter avslutad hantering.

Vilka kommer bolaget att dela personuppgifter med

Bolaget delar personuppgifter till underentreprenörer, det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen enligt bolagets instruktioner. Personuppgifter som delas till personuppgiftsbiträden sker endast för det som är förenligt med bolagets ändamål och för att till exempel kunna uppfylla åtaganden enligt hyresavtalet.
Bolaget kontrollerar och säkerställer att personuppgiftsbiträdena lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess.

Var behandlar bolaget personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller i information som ges till dig vid insamling av uppgifterna.

Hur länge sparar bolaget personuppgifter

Citypark Operation AB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad finns för rättigheter som registrerad

Tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling.
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av bolagets webbsidor.
Bolaget använder cookies och liknande teknik för att kunna leverera produkter och tjänster, följa upp webbplatsens prestanda. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.
Det går att ange i webbläsarens inställningar om du tillåter cookies. Om du väljer bort cookies kan du ändå använda webbsidorna och en del tjänster, men vissa funktioner kan kraftigt begränsas.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifterna felaktigt kan lämna klagomål till Datainspektionen.

Frågor

Vid frågor kring vår hantering av personuppgifter, kontakta kundtjänst på e-post: info@citypark.se